Wheel-Thrown Teapots
Stoneware ceramic teapots of various sizes
Assorted stoneware ceramics
© Samuele Bastianello 2018